Ad
Ad
Ad
Parkeren

Alternatief Parkeerbeleid

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr
 1. Aanleiding

De gemeente IJsselstein heeft een mooie historische binnenstad met een kwalitatief goed aanbod van winkelvoorzieningen en woningen. Om de ontwikkeling van het centrum goed te faciliteren en de kwaliteit van de openbare ruimte te waarborgen, is het voorkeurscenario Autoluwe Binnenstad opgesteld. Parkeren diende in dit scenario voorbehouden te zijn aan bewoners van de binnenstad en bezoekers zouden verwezen worden naar parkeervoorzieningen langs de rand van het centrum. Deze regulering heeft sinds 2013 plaatsgevonden en is in 2014 gewijzigd tot uiteindelijk de invoering van een vergunningenstelsel voor bewoners en ondernemers, en betaald parkeren voor bezoekers.

Nu constateren wij in 2014 (Economische Monitor 2014), een afname van de bezoekersaantallen aan het centrum van IJsselstein met 20% ten opzichte van 2013. Wellicht is deze forse daling mede veroorzaakt door de economische crisis en de uitbreiding van het winkelcentrum te Nieuwegein, maar de LDIJ en de SP achten het niet uitgesloten dat het parkeerbeleid hier ook aan bijgedragen heeft.

Deze ontwikkeling is zorgelijk. Professor Molenaar heeft aangegeven dat IJsselstein grote kansen heeft als de binnenstad zich ontwikkelt richting ‘Fun’-shoppen. Hier is echter tijd voor nodig (o.a. door de vertraagde realisatie van de plannen voor de Schuttersgracht) en de LDIJ en SP willen de ondernemers in de binnenstad hierbij ondersteunen. Wij moeten zorgen dat de bezoekers niet langer weglopen en liefst terugkomen om onze binnenstad levend te houden en de mogelijkheid te bieden aan de ondernemers zich te transformeren in de richting die professor Molenaar voorstelt.

Daarom doen wij het voorstel het parkeerbeleid te wijzigen.

 1. Financiële uitgangspunten

In veel gemeentes spelen dezelfde problemen met de parkeerexploitatie. In onder andere Sittard-Geleen, Emmen, Almere, Lelystad en Hellendoorn is gekozen voor een afschrijvingsmethodiek waarbij rekening gehouden wordt met een restwaarde van 25% en /of een afschrijvingstermijn van 50 of 60 jaar en/of een annuïteiten afschrijvingsmethode. Het BBV biedt hiervoor de ruimte (art. 64 lid 3 BBV via een 212 verordening)

Wij hebben gevraagd in de berekeningen uit te gaan van een afschrijvingstermijn van 50 jaar, een restwaarde van 25% en een annuïteiten afschrijvingsmethodiek met een rekenrente van 3% (het huidige 10-jaarstarief) en een inflatiepercentage van 1% .

 • Prijspeil (=start exploitatie) 2013
 • Exploitatieperiode 50 jaar (voorheen: 40 jaar)
 • BTW 21%
 • Rentepercentage 3% (voorheen:4,16%)
 • Inflatiepercentage 1% (voorheen: 2%)
 • Restwaarde parkeervoorzieningen 25% (voorheen: 0%)
 • Afschrijvingstermijn gebouwde voorzieningen 50 jaar (voorheen: 40 jaar)
 • Afschrijvingstermijn parkeerapparatuur 8 jaar

Handhaving willen wij laten uitvoeren door nieuw aan te stellen BOA’s. Afhankelijk van het gekozen alternatief denken wij hier aan 0,5-1 (alternatief 1) of 2 fte (alternatief 2). Parkeergarages worden alleen nog op afstand beheerd. Overhead wordt tot een minimum teruggebracht. Parkeertarieven en vergunningen worden jaarlijks verhoogd met niet meer dan het inflatiepercentage.

 1. Inhoudelijke uitgangspunten

“Beleven is…de eerste twee uur gratis parkeren” aldus een ondernemer tijdens de bijeenkomst op 21 april jl. Wij willen dat de binnenstad van Ijsselstein levend en bruisend blijft, dat bezoekers zich er welkom voelen en de middenstand een goede boterham kan verdienen. Alleen dan is de middenstand (samen met de Gemeente) in staat om van een plek waar je een boodschap doet te transformeren naar een stad waar je wat beleeft. Wij onderschrijven de gedachte van een autoluwe binnenstad en willen daarom stimuleren dat de auto’s zoveel mogelijk onder de grond geparkeerd worden. Wij hebben vijf alternatieven opgesteld, die financieel zijn doorgerekend door de ambtenaren:

 1. Parkeren is gratis

In dit alternatief worden alle plaatsen waar nu parkeerautomaten staan, vervangen door een blauwe zone waar 2 uur geparkeerd mag worden. Daarnaast wordt de 1e bewonersvergunning gratis, want wij willen bewoners in het centrum niet straffen. In de parkeergarages is het parkeren de eerste 2 uur gratis.

 1. Kortparkeren altijd gratis

In dit alternatief worden alle plaatsen waar nu parkeerautomaten staan, vervangen door een blauwe zone waar 2 uur geparkeerd mag worden. Daarnaast blijven de vergunningen voor bewoners en ondernemers van kracht voor het parkeren langer dan 2 uur. In de parkeergarages is het parkeren de eerste 2 uur gratis.

 1. Kortparkeren in parkeergarages en de plateaus (Podium, Kloosterplantsoen en Hazenveld) is gratis; de 1e bewonersvergunning is gratis.

In dit alternatief blijft de betalingsplicht voor kort parkeren op straat en de vergunning voor ondernemers (woon/werk vergunning) van kracht. Wij gaan het gebruik van de parkeergarages en de plateaus stimuleren door hier twee uur gratis parkeren aan te bieden. Hierdoor verwachten wij dat de bezetting in de parkeergarages omhoog gaat en de auto’s steeds meer uit het straatbeeld verdwijnen.

 1. Kortparkeren in parkeergarages en de plateaus (Podium , Kloosterplantsoen en Hazenveld) is gratis

In dit alternatief verandert er niets aan het parkeerbeleid op straat. Wij gaan het gebruik van de parkeergarages en de plateaus stimuleren door hier twee uur gratis parkeren aan te bieden. Hierdoor verwachten wij dat de bezetting in de parkeergarages omhoog gaat en de auto’s steeds meer uit het straatbeeld verdwijnen.

 1. Kortparkeren in parkeergarages gratis

In dit alternatief verandert er niets aan het parkeerbeleid op straat. Wij gaan het gebruik van de parkeergarages en het bezoek aan het centrum stimuleren door twee uur gratis parkeren aan te bieden in de garages. Hierdoor verwachten wij dat de bezetting in de parkeergarages omhoog gaat en de auto’s steeds meer uit het straatbeeld verdwijnen.

 1. Financiële consequentie van het voorkeursscenario t.o.v. het huidige parkeerbeleid

Voor de doorrekening van alle scenario’s verwijzen wij graag naar de notitie van de ambtenaren, die als bijlage is toegevoegd.

Op grond van deze doorrekening, hebben wij een voorkeur voor het volgende scenario:

Scenario E1: Kortparkeren in parkeergarages gratis, eerste bewonersvergunning is gratis, inflatie is 2%, tariefsontwikkeling blijft ongewijzigd.

Wij gaan het gebruik van de parkeergarages en het bezoek aan het centrum stimuleren door twee uur gratis parkeren aan te bieden in de garages. De bewoners in het centrum en de schil krijgen de eerste vergunning gratis: voor de bewoners van het centrum en schil, die voor de invoering van het betaald parkeren gratis parkeerden voor hun huis, kan je namelijk niet staande houden dat zij profijt hebben van de invoering van betaald parkeren. Het profijtbeginsel gaat hier dus niet op. Vanuit praktisch oogpunt, stellen wij voor de gratis vergunning vanaf 2017 te laten gelden. Betaald parkeerregime op straat blijft ongewijzigd, inclusief de jaarlijks verhogingen. Hierdoor verwachten wij dat de bezetting in de parkeergarages omhoog gaat en de auto’s steeds meer uit het straatbeeld verdwijnen. Uit de berekeningen van de ambtenaren blijkt dat dit alternatief zich de komende drie jaar als volgt verhoudt tot de huidige parkeerexploitatie:

                            

2016 2017 2018
Daling DVO CPS 25 73 73
Daling Kapitaallast 219 210 201
Daling omzet garages -275  -276 -277
Daling omzet 1e bewoners
Vergunning -50 -50
Netto effect  -43 -53

Door het parkeren in de garages de eerste twee uur gratis te maken, nemen wij een drempel weg voor (minder vermogende) inwoners om deel te nemen aan activiteiten in de Bibliotheek, het Fulco theater of het centrum (bijv. de markt). Dit is vooral van belang voor ouderen die slecht ter been zijn en voor wie fietsen geen optie meer is.Dekking kan gevonden worden in een bijdrage van de BIZ Ijsselstein van 10k. Dit bedrag is reeds opgenomen in de begroting van de BIZ IJsselstein voor een parkeeractie. Daarnaast kan het restant van de voormalige bijdrage aan de BRU (22k per jaar) aangewend worden ter dekking van het netto effect.

Noot *: Omdat wij in tegenstelling tot de doorgerekende scenario’s, uitgaan van een inflatie van 2% en een extra tariefstijging van 3,4% (gelijk aan de huidige aannames in de parkeerexploitatie), is de daling van de omzet berekend zonder het inflatie-effect (35k) mee te nemenDekking kan gevonden worden in een bijdrage van de BIZ Ijsselstein van 10k. Dit bedrag is reeds opgenomen in de begroting van de BIZ IJsselstein voor een parkeeractie. Daarnaast kan het restant van de voormalige bijdrage aan de BRU (22k per jaar) aangewend worden ter dekking van het netto effect.

 1. Neveneffecten:

Naast een bruisende binnenstad, verwachten wij de volgende neveneffecten:

Sociaal:

Cultuur:

Het Fulcotheater komt in een betere concurrentiepositie ten opzichte van andere theaters in de regio. Dit kan een positief effect hebben op de bezoekersaantallen en daarmee de exploitatie.

Financieel:

Momenteel hanteert de gemeente een interne rekenrente van 4,16%. Door deze vast te stellen op een meer marktconform tarief zoals wij in het geval van de parkeerexploitatie voorstellen, wordt er een meer correcte weergave van de kosten van de programma’s weergegeven. Door de aanpassing in de parkeerexploitatie ontstaat er elders op de begroting een financieel nadeel van ca 80k euro aan gemiste (over-)dekking voor rentelasten. Dit komt neer op ca 0,1% van de begroting en wij verwachten dat dit opgevangen kan worden door meevallers of maatregelen van het College. Hierbij kan gedacht worden aan een beperking van de kosten van telefonie, automatisering, de reeds bekende overcapaciteit van 5 fte en de leegstand van het stadhuis. Overigens, leiden de recente investeringen in het stadhuis (verbouwing en verduurzaming, in totaal 2,5m euro) ook tot een niet begrote structurele overdekking van 25k. Tenslotte heeft de gekozen afschrijvingsmethodiek als consequentie dat er na 2063 een restwaarde resteert voor de parkeergarage Eiteren van 25%. Contant gemaakt tegen de verwachte 2% inflatie, komt dit neer op slechts 9,25% van de huidige boekwaarde.

Omgeving:

De parkeeroverlast aan de randen zal afnemen en de bezetting van de parkeergarages zal toenemen. Hierdoor verbetert de kwaliteit van de openbare ruimte. Wij vragen het college als grootse indirecte werkgever van de binnenstad ervoor te zorgen dat alle ambtenaren gebruik maken van de plateau’s (bijv. Podium) (lang parkeren voor vaste werknemers in Ijsselstein) of de parkeergarage (voor kort parkeren).

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Ijsselstein;

Gelezen het voorstel getiteld “Alternatief Parkeerbeleid” van de fracties van SP en LDIJ van 4 januari 2016

BESLUIT:

 1. Het parkeerbeleid als volgt te wijzigen:
  1. Het tarief voor de eerste twee uur in de parkeergarages Overtoom en Eiteren wordt met ingang van 1 maart 2016 vastgesteld op 0,00 euro.
  2. De leges voor de eerste parkeervergunning voor bewoners wordt met ingang van 1 januari 2017 vastgesteld op 0,00 euro.
 2. De kosten van het parkeerbeleid via de in het voorstel voorgestelde maatregelen terug te brengen.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ijsselstein, gehouden op 28 januari 2016

De griffier                                                                          de voorzitter

 

A.J.O. van Kooij                                      mr. P.J.M. van Domburg

 

BIJLAGE: Ambtelijke notitie

 

1. Aanleiding

Dit document is opgesteld ter ondersteuning van twee raadsfracties, welke alternatieven hebben opgesteld voor het huidige parkeerbeleid. Om de aangedragen alternatieven in een politiek debat met de gemeenteraad te kunnen bespreken, hebben de raadsfracties een beroep gedaan op ambtelijke bijstand. Het doel van de ambtelijke ondersteuning is om de aangedragen alternatieven te voorzien van opmerkingen (i.v.m. het realiteitsgehalte) en een financiële doorrekening voor de periode 2016 – 2018. De aangereikte alternatieve parkeerscenario’s zijn getoetst op:

 1. Mogelijkheden van contract afbouw met Coöperatie ParkeerService a.g.v. bijgestelde uitvoering
 2. Toetsing van de voorgestelde financiële uitgangspunten, operationele consequenties en de uitwerking van scenario’s
 3. Resultaat: wat leveren de alternatieve scenario’s op t.o.v. het huidige parkeerbeleid (periode 2016 – 2018)

2. Aanpak

Het aangereikte document met alternatieven is ambtelijk (financieel en operationeel) beoordeeld. Hieruit zijn de opmerkingen per alternatief scenario voortgekomen. Vervolgens zijn de scenario’s afgestemd op uitvoerbaarheid met de uitvoerder Coöperatie ParkeerService. Met deze aanpak worden de bijgestelde alternatieven in deze memo als uitvoerbaar geacht (wat overigens niets zegt over wenselijkheid). De ontwikkeling en/of verschuiving van parkeeruren en daarmee parkeerinkomsten/derving zijn uiteraard gebaseerd op inschattingen. Het is op voorhand moeilijk in te schatten welke effecten er zullen optreden na implementatie van een alternatief scenario.

3. Mogelijkheden van contract afbouw met samenwerkingspartner Coöperatie ParkeerService

De dienstverleningsovereenkomst (DVO, 439k in 2015) met Coöperatie ParkeerService heeft een looptijd van 9 jaar en is in 2013 gestart. Bij het opzeggen van producten en diensten wordt een opzegtermijn gehanteerd en een gestaffelde maximale afbouw per jaar. Wanneer de te beëindigen diensten naar andere leden kunnen worden overgeheveld, kan er mogelijk sneller worden afgebouwd. Vooralsnog geldt het afbouwschema:

         Jaar Maximale contract afbouwmogelijkheid

 • 2016 max. afbouwmogelijkheid = 25k
 • 2017 max. afbouwmogelijkheid = 128k
 • 2018 max. afbouwmogelijkheid = restbedrag (afhankelijk van scenariokeuze)

4. Opmerkingen financieel

Bij de financiële uitgangspunten (doel het verlagen van kapitaallasten) plaatsen wij de volgende opmerkingen:

Annuïtair afschrijven

Annuïtair afschrijven valt de eerste jaren in exploitatie gunstiger uit, maar in de laatste jaren nadeliger. Per saldo wordt met deze manier van afschrijven geen winst geboekt. Annuïtair schrijven heeft voor wat betreft de rentecomponent zelfs een nadelig effect over de gehele looptijd t.o.v. lineair afschrijven.

Rekenrente

De daadwerkelijke rente van de huidige gemeentelijke leningen kunnen lager zijn dan de door de gemeente gehanteerde rekenrente. Het actualiseren van de rekenrente in de parkeerexploitatie betekent dat er hier (op deze post) een besparing wordt geboekt, maar omdat het een rekenrente over de totale begroting betreft, ontstaat er op een andere begrotingspost een tekort.

Afschrijvingsperiode en restwaarde parkeergarage Overtoom

De parkeergarage Overtoom maakt onderdeel uit van het complex van gemeentehuis en het theater. Het is daarom niet mogelijk om een zelfstandige waarde toe te kennen aan deze parkeergarage. De Parkeergarage Overtoom draagt jaarlijks een bedrag van € 140.000 bij aan de totale huisvestingskosten van het gehele complex.
Aanpassing van de afschrijvingsperiode en het toekennen van een restwaarde aan Parkeergarage Overtoom is derhalve niet mogelijk.

Afschrijvingsperiode en restwaarde parkeergarage Eiteren

De afschrijvingsperiode van een parkeergarage wordt weliswaar niet door het BBV verplicht voorgeschreven, maar de commissie BBV adviseert wel dat activa naar € 0 worden afgeschreven en dat de afschrijvingsperiode overeen moet komen met de verwachte levensduur. Door het opnemen van zowel een restwaarde als een verlengde afschrijvingsperiode, maakt het de betrouwbaarheid van de exploitatie voor de laatste jaren extra onzeker. Het is daarbij zeer onwaarschijnlijk dat een parkeergarage na de exploitatieperiode (ondanks evt. bijgesteld en geïntensiveerd onderhoud) überhaupt na de verlengde afschrijvingsperiode nog een restwaarde vertegenwoordigt.

Inflatiepercentage

Het risico van het opnemen van het voorgestelde inflatiepercentage van 1% is dat dit onvoldoende rekening houdt met de fluctuaties welke zich voordoen over de hele exploitatieperiode. In de parkeerexploitatie wordt rekening gehouden met een gemiddeld inflatiepercentage over de gehele looptijd van 2%. Dit percentage is conform het streefinflatiepercentage wat binnen de EU wordt gehanteerd.

Koppeling inflatiepercentage aan indexatie tarieven

Door het voorgestelde inflatiepercentage te koppelen aan de tarieven worden minder inkomsten gegenereerd. Dit geldt met name voor de inkomsten uit kortparkeren aangezien in de huidige PEX t/m 2022 wordt uitgegaan van een stijging van 3,4% bovenop het inflatiepercentage (hierdoor kon een lager instaptarief worden gehanteerd). Dit werkt de gehele looptijd van de PEX door.

5. Opmerkingen operationeel

De aangereikte scenario’s zijn voorzien van een aantal opmerkingen t.a.v. de gevolgen voor uitvoering en de beoogde doelstellingen:

Scenario Inrichting (wat is er gratis?) (Operationele) opmerkingen
A Straat blauw

Garages 1e 2 uur

1e bewonersontheffing

 • Beperkte parkeertijd bezoekers (stimulans voor vertrek binnen 2 uur)
 • Zoekverkeer door beperkte beschikbaarheid gratis parkeren
 • Toename parkeerdruk voor bewoners
 • Fraudegevoelig langparkeren (doordraaien schijf)
 • Geen parkeerinkomsten / wel handhavingslasten
 • Kans op verschuiving van bezoeker per fiets naar parkerende bezoeker
 • Beperking sturingsmogelijkheden parkerende bezoekers
 • Profijtbeginsel, parkeerder betaalt niet voor parkeren
B Straat blauw

Garages 1e 2 uur

 • zie kanttekeningen Scenario A
C Garages 1e 2 uur

Plateaus 1e 2 uur

1e bewonersvergunning

 • Parkeerders moeten ook op plateaus nog steeds een kaartje halen bij de p-automaat
 • Plateaus’ betreft in huidig parkeerbeleid alleen Podium en in toekomst Kloosterplantsoen. Parkeerterrein Hazenveld wordt hier bewust niet toe gerekend.
 • Zoekverkeer Hazenveld door ontbreken VOL/VRIJ indicatie aanrijdroute
 • Kans op verschuiving van bezoeker per fiets naar parkerende bezoeker
 • Profijtbeginsel, parkeerder betaalt niet voor parkeren
D Garages 1e 2 uur

Plateaus 1e 2 uur

 • zie kanttekeningen scenario C
E Garages 1e 2 uur

 

 • Kans op verschuiving van bezoeker per fiets naar parkerende bezoeker
 • Profijtbeginsel, parkeerder betaalt niet voor parkeren

 

6. Beschouwing financiële uitwerkingen

Als laatste onderdeel van de ambtelijke beschouwing, zijn er opmerkingen gemaakt in de aangereikte financiële uitwerkingen. De opmerkingen op de financiële uitwerkingen bestaan uit de volgende 3 componenten:

    6.1 De afwijking in directe uitvoeringskosten door aanpassingen in het DVO met ParkeerService

    6.2 De afwijking in exploitatie door aanpassingen van de financiële uitgangspunten 

   6.3 De afwijking in parkeerinkomsten & omzetderving door het introduceren van (deels) gratis parkeren

 

6.1 Afwijking in directe uitvoeringskosten door aanpassingen in het DVO ParkeerService

In hoofdstuk 3 is aangegeven dat het contract met ParkeerService conform de voorwaarden in stapjes kan worden afgebouwd. Voor wat betreft het terugbrengen van de omvang van de diensten die ParkeerService uitvoert, zijn nuanceringen aangebracht. Omdat de toelichtingsruimte in onderstaande tabel beperkt is, lichten we de 3 grootste posten toe:

 • Handhaving, het is niet aannemelijk dat er in scenario’s A&B (blauwe zone) met 50-75% minder handhavingsinzet kan worden volstaan zonder afbreuk te doen aan bereikbaarheid van het centrumgebied. Ook worden de personeelskosten van een gemeentelijke BOA te positief ingeschat: een ingehuurde BOA via ParkeerService kosten nagenoeg evenveel als een ‘ eigen’ BOA. Door een flexibelere inzet van handhavers kan er 25K bezuinigd worden (hier wordt vanaf 2016 overigens al rekening mee gehouden).
 • Garagebeheer, er blijft een basis behoefte voor beheer en onderhoud bestaan bij de instandhouding van een parkeergarage, ook al wordt het primaire beheer op afstand ingevuld. Denk hierbij aan een rondgang door de parkeergarage of storingen en andere operationele zaken die lokale aandacht nodig hebben t.a.v. veiligheid en continuïteit. De minimale inzet van een locatie-beheerder in het geval van beheer op afstand wordt ingeschat op twee uur per dag voor maandag t/m donderdag en reguliere bezetting op vrijdag en zaterdag. Met een verminderde inzet van een beheerder, extra uren beheer op afstand en het uitbesteden van lokale schoonmaakwerkzaamheden kan deze post in het meest gunstige geval verkleind worden tot 70k per jaar.
 • Parkeerautomaten, in scenario’s A&B (blauwe zone) wordt de lease- en betalingsovereenkomst voor de parkeerautomaten eenmalig afgekocht. Er is een substantiële restwaarde van de parkeerautomaten waarvan niet zeker is of deze automaten ook voor de totale restwaarde kunnen worden doorverkocht. Tevens is er bij een voortijdige beëindiging van de overeenkomst voor het afhandelen van betaaltransacties sprake van een boeteclausule.

 

Voor de overige posten zijn summiere opmerkingen geplaatst in onderstaande tabel.

6.1 Afwijking in directe uitvoeringskosten DVO ParkeerService per scenario:

 

Scenario Uitvoering parkeerbeleid Huidig LDIJA LDIJ

B

Ambt

A & B

LDIJ

C-E

Ambt

C – E

Opmerking
Handhaving 145k

 

30k 30k 120k 90k 120k Bij gelijkblijvend aantal parkeerplaatsen en gelijke venstertijden, veranderen de inzet en kosten voor handhaving nagenoeg niet. (inkomsten uit parkeerautomaten en naheffingen wel!) De in het raadsvoorstel toegezegde bijstelling door flexibele inzet op de handhavingscapaciteit levert een bezuiniging van 25K op.
Klantinfo 5k 0 1k 5k 5k 5k Daalt niet a.g.v beperkte afbouw diensten, standaardrapportages worden gemaakt
Garagebeheer 118k 0 0 70K 0 70K Beheer inzet kan max. worden bijgesteld naar 45% met een inzet van Ma-do=2 uur per dag, Vrij=10 uur & Za=8 uur. De totale inzet per week=26 i.p.v. 56 uur

In 70k zijn extra uren beheer op afstand en lokale schoonmaak al opgenomen.

Betalingsbereidheid 14k 0 0 0K 14k 14k Accepteer minder gerichte handhaving in scenario’s A&B
Bezwaarschriften parkeerbel. 2k 0 0,2k 2K 2k 2k In scenario’s A&B wijzigen deze kosten niet omdat de kosten voor het afhandelen van een bezwaarschrift op een naheffing overgaan op de afhandeling van een Mulderfeit
Mngt info 14k 2k 2,5k 10K 14k 14k Daalt beperkt in scenario A&B a.g.v voorgenomen afbouw van diensten
Beheer straatapparatuur 30k 0 0 0 30k 30k Daalt in scenario’s A&B a.g.v voorgenomen afbouw van diensten
Lease parkeerapparatuur 53k 0 0 0 53k 53k Daalt in scenario’s A&B a.g.v voorgenomen afbouw van diensten, zie ook Eenmalig(!)

 

Kosten software handhaving 4k 0 0 4K 4k 4k Deze benodigdheden en kosten wijzigen niet, het bonnenboekje is geen werkbaar alternatief bij een groot aantal parkeerplaatsen in blauwe zone
Belparkeren 3k 0 0 0K 3k 3k Daalt in scenario’s A&B a.g.v voorgenomen afbouw van diensten
Service overeenkomst parkeerautomaten 12k 0 0 12K 12k 12k Deze kosten wijzigen niet, het betreft de betaalautomaten in de parkeergarages
Uren contractmngt 11k 2k 2k 5,5K 11k 11k Kan door afgebouwde diensten max. 50% terug in scenario’s A&B
Geldmanagement 24k 0 0 10K 24k 24k Kan door blauwe zone max. 60% terug in scenario’s A&B (geldgaring garages blijft)
Parkeeradm 4k 1k 1k 4K 4k 4k Vergelijkbare administratie van abonnementen, parkeerkaarten en ontheffingen
               
               
Jaarlijkse uitvoering door ParkeerService 439k 35k 36,7k 242,5k 266k 366k  
Besparing huidig DVO   404k 402k 196K 173k 73K Besparing A&B is 439k-243k=196k

Besparing C t/m E is 439k-366k=73k

 

Eenmalig       275k     Afboeken lease parkeerautomaten excl boete derving inkomstern TMC niet afnemen betaaltransacties (225k)

Implementatie wijzigingen ParkeerService en realiseren blauwe zone (50k)

6.2 De afwijking in kapitaallasten door aanpassingen van de financiële uitgangspunten

De onderstaande tabel maakt inzichtelijk welk financiëel voordeel de aangepaste financiële uitgangspunten hebben op de kapitaallasten in de jaren 2016 – 2018 (zegt niets over meerjarig resultaat):

 

Financiële uitgangspunten 2016 2017 2018
LDIJ

 • Annuïtair, afschrijving 50 jaar en 25% restwaarde Eiteren
 • 3% rekenrente
 • 1% inflatie
219k 210k 201k

 

Duidelijk waarneembaar is dat het financiële voordeel per jaar op de kapitaallasten afneemt naarmate de looptijd vordert.

 

6.3 De afwijking in parkeerinkomsten & omzetderving door het introduceren van (deels) gratis parkeren

Door het introduceren van een gratis vergunning of ontheffing, blauwe zones en/of de eerste 2 uur gratis parkeren in parkeergarages en plateau’s, dalen de parkeerinkomsten per scenario. De parkeerinkomsten kunnen daarnaast worden beïnvloed door handhaving (betalingsgraad parkeerinkomsten/uit naheffingen) en de verkoop van parkeerproducten. Voor de volledigheid wordt nogmaals opgemerkt dat het gaat om inschattingen. Het is op voorhand moeilijk in te schatten hoe de parkeeruren verschuiven bij een wijziging van het parkeerbeleid.

 

 

  Scenario
Omschrijving A

Straat blauw

Garages 2 uur

1e bew.onthef.

B

Straat blauw

Garages 2 uur

 

C

Garages 2 uur

Plateaus 2 uur

1e bew.verg.

D

Garages 2 uur

Plateaus 2 uur

E

Garages 2 uur

 

  LDIJ Ambt LDIJ Ambt LDIJ Ambt LDIJ Ambt LDIJ Ambt
Daling omzet parkeergarages door 1e 2 uur gratis -210k -165k -210k -165k -210k -165k -210k -165k -210k -165k
Daling omzet plateaus door 1e 2 uur gratis         -60k -60k -60k -60k    
Daling omzet straatparkeren door blauw/verschuiving -575k -535k -505k -535k -108k -108k -108k -108k -108k -108k
Daling omzet naheffingen door blauw/verschuiving Verwerkt in daling omzet straatparkeren -23k -23k -23k -23k -23k -23k
Daling omzet 1e bewonersontheffingen (indien gratis)   -50k                
Daling omzet 1e bewonersvergunningen(indien gratis)         -50k -50k        
Stijging omzet garage/plateaus door verschuiving van straatparkeren naar garageparkeren         +21k +21k +21k +21k +21k +21k
Daling omzet i.v.m. koppeling aan inflatie   -35K   -35k   -35k   -35k   -35k
Totale omzetdaling t.o.v. huidig parkeerbeleid

Als gevolg van wijzigingen uit scenario’s

-785k -785k -715k -735k -430k -420k -380k -370k -320k -310k

 

7. Financieel resultaat bijgestelde scenario’s t.o.v. huidig beleid

In onderstaande tabel worden de doorrekeningen uit vorige paragraaf samengevat en bij elkaar opgeteld. Dit geeft het beeld voor de totale financiële doorrekening van de alternatieven:

  Scenario
Omschrijving A

Straat blauw

Garages 2 uur

1e bew.onthef.

B

Straat blauw

Garages 2 uur

 

C

Garages 2 uur

Plateaus 2 uur

1e bew.verg.

D

Garages 2 uur

Plateaus 2 uur

E

Garages 2 uur

 

  LDIJ Ambt LDIJ Ambt LDIJ Ambt LDIJ Ambt LDIJ Ambt
Daling uitvoeringskosten DVO CPS 404k 196k 402k 196k 173k 73k 173k 73k 173k 73k
Daling kapitaallasten 250k 219k 250k 219k 250k 219k 250k 219k 250k 219k
Daling in omzet in betaald parkeeruren -785k -785k -715k -735k -430k -420k -380k -370k -320k -310k
Theoretische uitkomst -131k -370k -63k -320k -7k -128k 43k -78k 103k -18k

 

Gezien de afbouwmogelijkheden van het contract met ParkeerService en eenmalige afschrijving op de parkeerautomaten1, levert dit voor de komende 3 jaren het volgende financiële beeld op voor de ambtelijk bijgestelde scenario’s:

  Scenario
Boekjaar A

Straat blauw

Garages 2 uur

1e bew.onthef.

B

Straat blauw

Garages 2 uur

 

C

Garages 2 uur

Plateaus 2 uur

1e bew.verg.

D

Garages 2 uur

Plateaus 2 uur

E

Garages 2 uur

 

2016 (max. afbouw DVO CPS = 25k)

 

 

 

Resultaat

Daling DVO CPS 25k

Daling kapitaallast 219k

Daling Omzet -785k

Eenmalig -275k

-816k

25k

219k

-735k

-275k

-766k

25k

219k

-420k

 

-176k

25k

219k

-370k

 

-126k

25k

219k

-310k

 

-66k

2017 (max. afbouw DVO CPS = 128k)

 

 

 

Resultaat

Daling DVO CPS 128k

Daling kapitaallast 210k

Daling Omzet -785k

Extra daling inflatie -1k

-448k

128k

210k

-735k

-1k

-398k

73k

210k

-420k

-1k

-138k

73k

210k

-370k

-1k

-88k

73k

210k

-310k

-1k

-28k

2018 (afbouw evt. restbedrag DVO CPS)

 

 

Resultaat

Daling DVO CPS 196k

Daling kapitaallast 201k

Daling Omzet -785k

Extra daling inflatie -2k

-390k

196k

201k

-735k

-2k

-340k

73k

201k

-420k

-2k

-148k

73k

201k

-370k

-2k

-98k

73k

201k

-310k

-2k

-38k

Hierbij plaatsen wij nog een tweetal opmerkingen:

 • Voor de komende 3 jaren is nu al zichtbaar dat het tekort in de toekomst gaat toenemen.
  Dit wordt enerzijds veroorzaakt door afname van inkomsten door het niet toepassen van de 3,4 % bovenop het inflatiepercentage t/m 2022. Dit werkt de gehele looptijd van de PEX door en anderzijds door de keuze voor annuitair afschrijven.
 • In bovenstaande tabellen is alleen het effect op de PEX opgenomen. Door het aanpassen van de rekenrente van 4.16% naar 3% ontstaat in de reguliere exploitatie van de gemeente IJsselstein een tekort.

 

1 Mogelijk is het in overleg met ParkeerService mogelijk om bepaalde diensten sneller af te bouwen en/of de parkeerautomaten door te verkopen.

U kunt geen reacties plaatsen.