Ad
Ad
Ad
Stadhuis

Bestemmingsplan Landelijk gebied Noord en Zuid

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Als een nieuw bestemmingsplan wordt gemaakt voor een bepaald gebied, dan is dat aan een strikte procedure verbonden. Of deze herziening op initiatief van de gemeente is of zoals hier noodzakelijk door een uitspraak van de Raad van State is daarbij niet van belang. Deze procedure schrijft onder andere voor dat het ontwerp bestemmingsplan ter inzage moet worden gelegd. Met nadruk in dit geval op ontwerp! Ingediende zienswijzen moeten door de gemeente worden beoordeeld en vooral serieus worden genomen. En hierbij gaat het helaas naar onze mening niet goed, duidelijk onjuiste argumenten en simpel meedelen dat het college nu geen afweging gaat maken:”dien maar een separaat verzoek in om te mogen afwijken van het bestemmingsplan”. Bij de eerdere vaststelling van dit bestemmingsplan, zo’ n 2 tot 3 jaar geleden werd als argument gebruikt om niet serieus in te gaan op de zienswijzen, dat het slechts om conservering van het bestemmingsplan ging nu wordt als argument gebruikt dat het slechts een reparatie van het bestemmingsplan betreft. Gelukkig zijn er toen door de inzet van de LDIJ en de medewerking van de verantwoordelijk wethouder op het laatste moment nog de nodige aanpassingen doorgevoerd op basis van de ingediende zienswijzen.

Over Achtersloot 144-146

  • De ondergrond geeft drie huisnummers. Heeft de gemeente zijn wettelijk verplichte basisregistratie wel op orde. Deze taak wordt uitgevoerd door de GR in Tiel hetgeen wij onwenselijk en niet praktisch vinden en vonden. De begeleiding van de herziening door de ODRU in Utrecht. Is dit opgeteld een verklaring voor de onjuiste ondergrond?
  • De bestemmingsplan kaart (blad 3) laat zien dat het voormalige nr. 144 ook weer een woning zou kunnen worden. Binnen het bouwvlak is overigens ook nog wel ruimte om een 4e of zelfs 5e woning te realiseren. Dit betekent niet dat ik daar voor pleit! Alle woningen vallen binnen het bouwvlak “wonen” en kunnen daardoor juridisch gezien niet te dicht op de naastgelegen agrarische bestemming liggen. Wellicht klopt het werkelijke gebruik van een deel van het bouwvak niet met de op de bestemmingsplan kaart aangegeven bestemming. Wij zijn voor een goed en duidelijk bestemmingsplan, serieuze behandeling van indieners van zienswijzen en zoveel mogelijk vermijden van onnodige juridische procedures.

Over Achtersloot 186

  • De wethouder heeft in de cluster beloofd te komen met argumenten waarom niet binnen een redelijke termijn over dit punt kon worden beslist danwel het bestemmingsplan aan te passen. In de brief wordt slechts vermeld dat de zienswijzen worden gebundeld en voorzien van beantwoording.
  • De beantwoording is hier kort gezegd, we gaan geen afweging maken, het is slechts een reparatieplan, dien maar een separaat verzoek in om te mogen afwijken van het bestemmingsplan. Dit vinden wij geen serieuze beantwoording. De indiener heeft toch niet voor “Piet Snot” zijn zienswijze ingediend. (Wordt deze uitdrukking nog gebruikt?). Hij heeft recht op een serieuze behandeling en afweging van zijn verzoek om aanpassing.
  • Bij het uitgaan van de ruim 9 weken die u, college, had om een afweging te maken ben ik pas gaan tellen na het sluiten van de ter inzage termijn.

Wij kunnen niet instemmen met dit raadsvoorstel omdat de LDIJ vindt dat de bewoners/indieners van verzoeken serieus genomen moeten worden en dat het uitgangspunt moet zijn om te kijken of het verzoek mogelijk is. Niet zoals nu, het punt gewoon negeren en de bewoners met een kluitje in het riet sturen.

U kunt geen reacties plaatsen.