Ad
Ad
Ad
Tag

IJsselstein

Browsing

LDIJ is blij dat vorig jaar al een burgerinitiatief voortvarend is opgepakt door de gemeente. Bewoners van de Prins Bernhardlaan meenden dat er veel te hard door hun straat werd gereden. De gemeente heeft daarop besloten een meting uit te voeren. Daaruit bleek dat er soms harder dan 60 km/uur gereden werd in de 30 km zone. Besloten werd twee drempels aan te leggen. Dat is nu gerealiseerd.

Na de eerste verkennende gesprekken begin februari met alle oppositie partijen heeft de coalitie afgelopen week de individuele vervolggesprekken gehouden met CDA, D66, GL, CU en PvdA. De conclusie van beide coalitiefracties is dat er op dit moment geen bredere coalitie kan worden gevormd. De puzzelstukjes passen niet in elkaar.

Doel was te bekijken of de coalitie naar een ruimere meerderheid kon worden uitgebreid, zeker in een periode waarbij o.a. de financiële positie van onze gemeente sterk verbeterd moet worden. De conclusie van onze beide partijen is dat op dit moment een bredere coalitie niet kan worden gevormd en dat de VVD en de LDIJ ongewijzigd verder gaan.
Wij hebben alle partijen geïnformeerd over onze keuze.

Saskia van Dijk, fractievoorzitter VVD: “Tijdens de tweede gespreksronde is gebleken dat er te veel verschil in opvatting is per partij. Vrijwel iedere partij verschilt in voorkeur. Bovendien geven de meeste partijen er toch de voorkeur aan dat de huidige coalitie ongewijzigd doorgaat”.

Ronald Koehorst, fractievoorzitter LDIJ, vult aan: “Een aantal partijen is voorstander van een raadsbreed akkoord met minimaal vijf partijen. Een enkele andere partij vindt dat we compleet opnieuw moeten starten met de onderhandelingen in plaats van het coalitieakkoord als uitgangspunt te nemen. Dat idee wordt door andere partijen niet ondersteund. Gekoppeld aan enkele breekpunten (hondenbelasting, parkeerbeleid en sociale-woningbouw) kom je dan niet uit op een stabiele meerderheid”.

De VVD en de LDIJ bedanken alle partijen voor hun gegeven input tijdens de gehouden gesprekken en de constructieve oppositie die zij allen willen voeren. Wat prominent naar voren kwam in de gesprekken is de behoefte aan het actief informeren van Raad en inwoners over de actuele onderwerpen door het college. Communicatie en verwachtingsmanagement is het sleutelwoord. Daar gaan we mee aan de slag!

Om op de diverse dossiers tot een meerderheid te komen zullen de VVD en LDIJ steeds zoeken naar wisselende meerderheden. De toezegging van de partijen dat zij constructieve oppositie zullen voeren maakt dat de huidige coalitie hier vertrouwen in heeft.

Namens de VVD en de LDIJ,

Saskia van Dijk en Ronald Koehorst

IJsselstein, 16 januari 2020

Coalitie IJsselstein onderzoekt mogelijkheden meerderheid

Na de verkiezingen van 21 maart 2018 is op 7 juni 2018 het College van B&W in IJsselstein geïnstalleerd. De coalitie bestaande uit LDIJ en VVD hadden op dat moment 13 van de 23 zetels. Door het vertrek van twee LDIJ raadsleden in juli 2019 verloor deze coalitie haar meerderheid. Komende weken onderzoeken de LDIJ en VVD of deze coalitie kan worden versterkt.

Saskia van Dijk, fractievoorzitter VVD: “Om in 2020 voortvarend van start te gaan willen we eind januari met de zeven partijen individuele verkennende gesprekken gaan voeren om op zoek te gaan naar een stabiele meerderheid. We willen met die meerderheid duidelijke keuzes kunnen maken”.

Ronald Koehorst, fractievoorzitter LDIJ, vult aan: “voor eind februari moet duidelijk zijn of één of meerdere partijen zich willen aansluiten bij de huidige coalitie en welke aanvullende afspraken met elkaar kunnen worden gemaakt”.

Na de eerste gesprekken wordt – indien succesvol – een tweede ronde gesprekken gehouden. Hierbij wordt bekeken of per partij concrete afspraken kunnen worden gemaakt met betrekking tot het nog uit te voeren beleid en steun aan het College kan worden uitgesproken. 

Dan wordt ook bekend hoe de eventueel nieuwe samenstelling van het College eruitziet inclusief de portefeuilleverdeling. Dat proces wordt dan afgesloten op
5 maart a.s. met de installatie van de (mogelijk) nieuwe collegeleden en/of actieve toetreding van één of meerdere partijen tot de bestaande coalitie.

Mocht blijken dat de te voeren gesprekken geen resultaat opleveren, dan gaan de VVD en de LDIJ door met de minderheidscoalitie en zal per onderwerp naar een meerderheid worden gezocht.

Wij zorgen ervoor dat wij u na het afronden van de eerste inventarisatie informeren over de uitkomsten hiervan en het vervolg.

Namens de VVD en de LDIJ,

Saskia van Dijk en Ronald Koehorst

Tijdens de commissievergadering Samenleving is positief gereageerd op het voorstel van het College om voor ruim 400.000,– speeltoestellen aan te schaffen. Dit is nl. al sinds 2016 niet meer gebeurd.

Wij zijn trots dat het gemiddeld aantal speeltoestellen boven het landelijk gemiddelde ligt en willen dit graag zo houden. Goed dat kinderen met veilige toestellen lekker buiten kunnen spelen!
De speeltoestellen worden in de komende maanden al geplaatst. Zie ook het bijgevoegde Persbericht met een uitnodiging om hierover mee te praten.

Op de foto een van de lokaties op de Rietzangerlaan, met op de achtergrond de 5 door de LDIJ geplaatste bomen in 2015.

PERSBERICHT
16 januari 2020

Buiten spelen in IJsselstein!

Waar willen kinderen speeltoestellen in hun wijk? En welke speelbehoefte hebben kinderen?
Als eerste stap naar een nieuw beleidsplan start de gemeente IJsselstein in het voorjaar met het plaatsen van een aantal nieuwe speeltoestellen, op plekken waar toestellen zijn of in 2020 worden weggehaald. Hiervoor is ruim € 400.000,– beschikbaar.
Samen met haar inwoners gaat de gemeente IJsselstein bepalen waar nieuwe toestellen moeten komen. Ook wil de gemeente weten hoe kinderen willen spelen. Om deze vragen te beantwoorden en alle inwoners hun mening te laten geven is een enquête opgesteld en worden er vier bewonersavonden georganiseerd.

De afgelopen jaren zijn speeltoestellen verwijderd omdat ze onveilig waren. Reparatie is vaak niet mogelijk omdat originele onderdelen niet meer verkrijgbaar zijn. Er zijn geen nieuwe toestellen teruggeplaatst, omdat de gemeente eerst beleid wil opstellen. Beleid over hoe de inrichting van de speelruimte in heel IJsselstein eruit moet komen te zien.
Wethouder Peter Bekker: “Om ongelukken te voorkomen moeten wij onveilige speeltoestellen verwijderen. Ik snap dat het voor onze inwoners onbegrijpelijk is dat wij wel speeltoestellen weghalen en er vervolgens niks voor terugplaatsen. Ook ik ben niet blij met deze situatie. Dat is ook de reden dat wij vooruitlopend op het beleidsplan ruim 4 ton beschikbaar stellen om blijvende speeltoestellen te plaatsen op een aantal plekken waar speeltoestellen verwijderd zijn. Dit willen wij met onze inwoners doen, zodat we speelplaatsen maken voor elk wat wils.”

Samen bepalen
De gemeente wil vooral kinderen en hun ouders naar hun mening vragen. Zij kunnen als beste aangeven welke speelplek(ken) voor hen belangrijk is (zijn) en hoe ze willen spelen. De gemeente heeft hiervoor een enquête opgesteld die vanaf 15 januari online beschikbaar is. Tijdens de bewonersavonden komen dezelfde vragen aan bod en er wordt ingezoomd op de inrichting van speelplekken. Alle IJsselsteinse kinderen, hun ouders en alle andere inwoners uit IJsselstein kunnen met de enquête hun mening geven en/of zijn welkom op de bewonersavonden.

Enquête en bewonersavonden
Alle inwoners uit IJsselstein, kinderen èn volwassenen, zijn van harte welkom om de enquête Buiten spelen in IJsselstein! in te vullen en/of aanwezig te zijn bij een van de bewonersavonden.

Per wijk worden van 19:30 – 21:00 uur bewonersbijeenkomsten georganiseerd:
– Noord (IJsselveld-West, IJsselveld-Oost, Europakwartier, Oranjekwartier en IJsseloevers): donderdag 30 januari, Zalencentrum Ontmoetingskerk (Andorrastraat 2).
– West (Achterveld Noord, Achterveld Oost, Achterveld Zuid, Achterveld West en Groenvliet): dinsdag 4 februari, OBS De Trekvogel (Heemradenlaan 26)
– Zuid (Zenderpark: Het Staatse, De Rivieren, De Wereldsteden, Het Groene Balkon, Het Hart, De Tuinen en De Hoven):
woensdag 5 februari, Kinderopvang Smallsteps (Merkelbachlaan 2).
– Centrum (Kasteelkwartier, Binnenstad, Benschopperpoort, Nieuwpoort, Het Podium, Paardenveld, Panoven, Overwaard en Hazenveld):
donderdag 6 februari, Stadhuis (Overtoom 1).

Aanmelden kan door een e-mail te sturen aan: buitenspelen@ijsselstein.nl, met vermelding van de wijk / datum bijeenkomst.

De informatie die wordt opgehaald is medio februari online beschikbaar. De uitkomsten worden ook gebruikt voor het maken van het speelruimtebeleidsplan dat later dit jaar volgt.
Alle informatie online vindt u op de gemeentewebsite: www.ijsselstein.nl/buitenspelen

Bij de gemeenteraadsverkiezingen is de LDIJ als grote winnaar uit de bus gekomen.

We bedanken alle IJsselsteiners die op ons gestemd hebben. U heeft ervoor gezorgd dat we 7 zetels hebben gekregen en daarmee de grootste partij in IJsselstein zijn geworden. Aan ons nu de taak om ons verkiezingsprogramma waar te gaan maken met een nieuw te vormen coalitie. De VVD feliciteren we met de winst van 2 zetels.
Wij zijn super blij en hebben er zin in om IJsselstein een nog fijnere stad te maken.

Volledige voorlopige uitslag:
LDIJ     7
VVD    6
CDA    3
D66     3
GL         2
PvdA   1
CU        1

NLdoet

Op 10 maart hebben zes LDIJ-ers geholpen in het kader van NLdoet de Wijktuin Achterveld/Groenvliet op te knappen. IJsselstein moet groen zijn en blijven zoals we in ons verkiezingsprogramma hebben staan. Daarom hebben we met plezier Bijenkasten gebeitst, houten tuinstoelen en -meubelen schoongemaakt en gebeitst, perken schoongemaakt en van verse aarde voorzien en een handkar gebeitst.

 

Complimenten

Het kernteam van de Wijktuin zegt in de bedankmail:
“Er zijn veel klussen gedaan waardoor de wijktuin weer bijna klaar is voor het nieuwe seizoen. Dit jaar staat vooral in het teken van de versterking van de primaire functie van de wijktuin namelijk de ontmoeting tussen bewoners versterken ook voor mensen die wat minder zelfredzaam zijn. Onze eerst volgende activiteit is op 24 maart wanneer de bewonersvereniging een activiteit verzorgt voor kinderen bij de kinderboerderij en de wijktuin.”

Met dank aan Sarah, Eva, Peter, John, Ronald en Hans.

 

nldoet LDIJ 2018