Ad
Ad
Ad
Tag

Persbericht

Browsing

Na de eerste verkennende gesprekken begin februari met alle oppositie partijen heeft de coalitie afgelopen week de individuele vervolggesprekken gehouden met CDA, D66, GL, CU en PvdA. De conclusie van beide coalitiefracties is dat er op dit moment geen bredere coalitie kan worden gevormd. De puzzelstukjes passen niet in elkaar.

Doel was te bekijken of de coalitie naar een ruimere meerderheid kon worden uitgebreid, zeker in een periode waarbij o.a. de financiële positie van onze gemeente sterk verbeterd moet worden. De conclusie van onze beide partijen is dat op dit moment een bredere coalitie niet kan worden gevormd en dat de VVD en de LDIJ ongewijzigd verder gaan.
Wij hebben alle partijen geïnformeerd over onze keuze.

Saskia van Dijk, fractievoorzitter VVD: “Tijdens de tweede gespreksronde is gebleken dat er te veel verschil in opvatting is per partij. Vrijwel iedere partij verschilt in voorkeur. Bovendien geven de meeste partijen er toch de voorkeur aan dat de huidige coalitie ongewijzigd doorgaat”.

Ronald Koehorst, fractievoorzitter LDIJ, vult aan: “Een aantal partijen is voorstander van een raadsbreed akkoord met minimaal vijf partijen. Een enkele andere partij vindt dat we compleet opnieuw moeten starten met de onderhandelingen in plaats van het coalitieakkoord als uitgangspunt te nemen. Dat idee wordt door andere partijen niet ondersteund. Gekoppeld aan enkele breekpunten (hondenbelasting, parkeerbeleid en sociale-woningbouw) kom je dan niet uit op een stabiele meerderheid”.

De VVD en de LDIJ bedanken alle partijen voor hun gegeven input tijdens de gehouden gesprekken en de constructieve oppositie die zij allen willen voeren. Wat prominent naar voren kwam in de gesprekken is de behoefte aan het actief informeren van Raad en inwoners over de actuele onderwerpen door het college. Communicatie en verwachtingsmanagement is het sleutelwoord. Daar gaan we mee aan de slag!

Om op de diverse dossiers tot een meerderheid te komen zullen de VVD en LDIJ steeds zoeken naar wisselende meerderheden. De toezegging van de partijen dat zij constructieve oppositie zullen voeren maakt dat de huidige coalitie hier vertrouwen in heeft.

Namens de VVD en de LDIJ,

Saskia van Dijk en Ronald Koehorst

Persbericht

Vorming Coalitie update

In ons persbericht van woensdag 18 april jl. gaven wij aan gezamenlijke speerpunten op te willen nemen voor het coalitie-akkoord tussen de VVD en de LDIJ in IJsselstein.

Deze speerpunten zijn inmiddels bekend. De uitvoering per onderwerp hangt mede af van de financiële doorrekening en nader te maken keuzes.

Hieronder worden deze benoemd:

  • Financieel op orde
  • Groenvoorzieningen
  • Klantgerichte organisatie
  • Parkeren
  • Wonen
  • Belasting
  • Mobiliteit
  • Recreatie
 • Seniorenbeleid

Wij zullen u komende week nader berichten over de stand van zaken.

Met vriendelijke groet,

Ronald Koehorst, fractievoorzitter LDIJ

Anastasia van der Lugt, fractievoorzitter VVD

Contact

Voor vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met Ronald Koehorst, tel. 06 – 24452390.

Eerdere persberichten

Vorming coalitie

Coalitie

Persbericht namens VVD en LDIJ – stand van zaken vorming coalitie gemeente IJsselstein

Aanvullend op ons persbericht van donderdag 5 april jl. kunnen wij u het navolgende melden.

Inmiddels hebben een drietal gesprekken tussen de VVD en de LDIJ plaatsgevonden.

Beide partijen hebben hun speerpunten benoemd en deze zullen uitgewerkt worden.

Dit zal leiden tot een coalitie-accoord met een bestuurlijke agenda zodat op voorhand duidelijk is wanneer welke zaken opgepakt worden.

De portefeuilleverdeling is inmiddels afgerond en zal leiden tot de benoeming van 4 wethouders, van beide partijen 2.

De doelstelling blijft onveranderd het nieuwe College op woensdag 9 mei a.s. te kunnen installeren.

Wij zullen u medio volgende week nader berichten over de stand van zaken.

Met vriendelijke groet,

Ronald Koehorst, fractievoorzitter LDIJ

Anastasia van der Lugt, fractievoorzitter VVD

Voor vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met Ronald Koehorst, tel. 06 – 24452390.

Persbericht – Coalitie

Op 21 maart jl. hebben de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 plaatsgevonden. Direct hierna is op verzoek van de LDIJ als grootste partij Paul Kokkeler verzocht om als informateur op te treden en verkennende gesprekken te voeren.

Reeds op 22 maart jl. heeft de informateur een gezamenlijke sessie met alle lijsttrekkers gehouden, waarin het proces is geschetst. Vervolgens  zijn er  1 op 1 gesprekken gehouden met alle 7 partijen.

Op 28 maart jl. heeft Paul Kokkeler zijn gesprekken afgerond en de uitkomsten in zijn rapportage opgenomen. De aanbeveling is om een coalitie te vormen tussen de twee grootste partijen en winnaars van de verkiezingen, de LDIJ en de VVD.

Op 4 april jl. heeft een gesprek tussen LDIJ en VVD plaatsgevonden onder begeleiding van Paul Kokkeler.  Op grond van dit gesprek is vastgesteld dat beide partijen mogelijkheden zien in deze combinatie.

Gelet op de nieuwe samenwerking die voor de komende 4 jaar mogelijk zal ontstaan tussen de LDIJ en de VVD is besloten dat beide partijen de coalitiegesprekken onderling voortzetten teneinde te komen tot een gedegen Collegeprogramma voor de periode 2018-2022. Beide partijen hebben de verwachting uitgesproken om binnen enkele weken tot een afronding te komen en te streven naar installatie van het nieuwe College op woensdag 9 mei a.s.

Hiermee is formeel de rol als informateur van Paul Kokkeler afgerond.

Vanzelfsprekend willen wij hem bedanken voor de werkzaamheden die hij in korte tijd heeft verricht en de steun die hij ons heeft gegeven in het verdere proces.

Tot slot zullen wij u in de komende periode geregeld op de hoogte houden van de vorderingen die wij maken.

Met vriendelijke groet,

Ronald Koehorst, fractievoorzitter LDIJ

Anastasia van der Lugt, fractievoorzitter VVD

Contact

Voor vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met Ronald Koehorst, tel. 06 – 24452390.