Ad
Ad
Ad

Visie & programma

Gratis parkeren voor een bruisende (binnen)stad
IJsselstein heeft een zeer bijzondere historische binnenstad en is met recht het middelpunt van onze gemeente. Veel IJsselsteiners gaan met grote regelmaat naar de binnenstad om te shoppen en elkaar te ontmoeten. Er is (nog) een gevarieerd winkelaanbod en er zijn voldoende horecagelegenheden. Ondernemers en de gemeente moeten er alles aan doen dat de binnenstad een bruisende binnenstad blijft. Bewezen is dat het gratis parkeren in een binnenstad leidt tot een verhoging van de bezoekersaantallen.
Ook kan hierdoor de overlast in de randen verdwijnen. Daarom is en blijft het gratis parkeren een speerpunt van de LDIJ.

Klantvriendelijkheid binnen het gemeentehuis
Een klantvriendelijke gemeente is een organisatie, die bereikbaar is, haar beloften nakomt, adequaat de juiste informatie verstrekt, flexibel is, tijdig fouten oplost en mensen alleen die informatie geeft die ze ook echt nodig hebben.
Kortom; burgergericht, helder & transparant. De LDIJ vindt dat de gemeente 24 uur bereikbaar moet zijn door een digitaal loket te gebruiken, maar waar je ook op afspraak en zonder afspraak geholpen wordt.

Een groene stad
IJsselstein is een groene stad. Bomen zijn waardevol voor het leefklimaat en het aanzien van IJsselstein en moeten zoveel mogelijk behouden blijven. De LDIJ is tegen het kappen van bomen, zonder gegronde reden.

De toekomst van IJsselstein
IJsselstein zal in een rap tempo vergrijzen en onze kinderen trekken naar andere steden zoals Utrecht en Nieuwegein. Wij vinden dat hier iets aan gedaan moet worden. Er moeten nieuwe vormen van wonen, werken en integreren komen die het mogelijk maakt om diverse problemen op te lossen. We denken hier aan mogelijkheden om bijvoorbeeld ouderenzorg te integreren in woonprojecten waar jonge starters, statushouders en traditionele gezinnen gezamenlijk voor elkaar zorgen.

 

Lagere lasten door meer efficiency
De gemeente moet zoveel mogelijk bedrijfsmatig aangestuurd worden. Uiteraard beseffen wij dat de gemeente geen bedrijf is en dat er andere (politieke) keuzes gemaakt worden dan in het bedrijfsleven zou gebeuren. Dit betekent echter niet dat de uitvoering anders georganiseerd zou moeten zijn dan bij een ander dienstverlenend bedrijf.

 

Iedereen doet mee
In onze huidige samenleving is deelname aan maatschappelijke en sociale
activiteiten een voorwaarde voor burgers om betrokken te blijven bij hun directe leefomgeving en gemeenschap. De gemeente faciliteert en regisseert een actief beleid om samen maatschappelijke partners en –organisaties
(bijvoorbeeld Pulse en WIL) iedereen binnen boord te houden. De LDIJ vindt dat er gericht gewerkt moet worden aan initiatieven en programma’s die moeten voorkomen dat mensen door armoede of eenzaamheid uit zicht raken.

Vergunningen minimaliseren
Het uitgangspunt moet zijn dat de ambtenaren in dienst staan van de bewoners. Dat betekent dat de ambtenaren er zijn om te kijken hoe een wens van een inwoner gerealiseerd kan worden. De LDIJ streeft ernaar – wanneer dit wettelijk mogelijk is – het aantal benodigde vergunning te minimaliseren en stelt daarom voor om per vergunningssoort kritisch te kijken welke argumenten er nu nog steeds bestaan die deze vergunningsplicht nodig maakt.

Een sociaal IJsselstein
Hoe inwoners meer betrokken kunnen zijn bij hun omgeving en ook daadwerkelijk invloed kunnen uitoefen op hun omgeving laat het Opzoomer-project zien. Ooit begonnen in de Rotterdamse Opzoomerstraat waar inwoners vonden dat hun straat een flinke opknapbeurt nodig had. De gemeente gaf geld en ondersteuning, maar liet het initiatief aan de buurt.

Bestuurlijke vernieuwing
De LDIJ oriënteert zich op nieuwe vormen van democratie, waarbij de Burger veel meer betrokkenheid heeft dan de spreekwoordelijke 3 minuten spreektijd tijdens een commissievergadering. Hierbij willen wij experimenteren met de gedachtes van David van Reybrouck en de Politieke Markt, zoals deze in Almere plaatsvindt.

Verstandig omgaan met ruimte
Woonruimte is schaars in IJsselstein. Met name voor jongeren, starters en gezinnen die in aanmerking komen voor sociale woningbouw is het lastig een geschikte woonruimte te vinden. Het gevolg hiervan is dat IJsselstein langzaam aan het vergrijzen is en dat mag niet gebeuren. IJsselstein is er voor iedereen en jonge IJsselsteiners moeten de kans krijgen hier te blijven wonen. Alle mogelijkheden moeten hierbij bekeken worden, zoals ombouwen van kantoren naar woonruimte, verplaatsen van bedrijven naar industrieterreinen en bouwen buiten de rode contouren.

IJsselstein en vluchtelingen
We krijgen in Europa steeds meer te maken met vluchtelingen. Ook in IJsselstein kunnen we daar niet omheen. Vanzelfsprekend moeten de vluchtelingen die al een verblijfsvergunning hebben gekregen (statushouders) opgevangen worden. IJsselstein neem hierin haar verantwoordelijkheid. De LDIJ gelooft in kleinschalige opvang van vluchtelingen, verspreid over onze stad in zogenaamde integratie-woongroepen.

Een veilig IJsselstein
Ook de LDIJ vindt veiligheid erg belangrijk. Het is een gegeven dat het aantal politiemensen die in onze stad ingezet kunnen worden beperkt is. De politie zal dus op punten ondersteund moeten worden. Daarom pleit de LDIJ voor extra BOA’s (Buitengewoon Opsporing Ambtenaar), actieve handhaving en uitbreiding van projecten Burgernet, Waaks en Keurmerk Veilig Wonen en Ondernemen.