Ad
Ad
Ad
UW Samenwerking

Vragen aan College over hoge kosten UW samenwerking

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Tijdens de Begrotingsraad van donderdag 10 november jl. heeft de LDIJ aangekondigd nadere schriftelijke vragen te stellen, mede gelet op de brief die direct voorafgaand aan de Raadsvergadering door het college is verstuurd met betrekking tot de UW-organisatie en de extra uitgaven voor de komende 3 jaar.

Uitgangspunt hierbij is dat wij slechts beperkt antwoord hebben gekregen in de genoemde Raadsvergadering op tal van vragen.
Hieronder zijn deze vragen opgenomen en wij stellen het zeer op prijs spoedig hierop antwoord te verkrijgen:

–          Waarom hecht u eraan de Raad, vooraf aan de Begrotingsraad te informeren, terwijl dit pas op dezelfde dag (10 november 2016) gebeurt?
–          Waarom wijkt de opgenomen besparing van EUR 1.000.000,– die eerder benoemd werd, af van de daadwerkelijke begroting 2017 (pagina 84)? Hier wordt nl. teruggerekend naar de gemeente IJsselstein voor 2017 slechts circa EUR 400.000,– bespaard en voor 2018 circa EUR 600.000,–.
–          Waarom noemt u bij het evt. te besparen bedrag wel beide gemeentes samen, en bij de noemen van de extra kosten uitsluitend IJsselstein? (Nu wordt EUR 576.000,– voor IJsselstein benoemd, hetgeen dus gelijk staat aan EUR 800.000,– voor beide gemeentes).
–          Hoe is het bedrag van EUR 576.000,– opgebouwd?
–          Welke taken kunnen voor dit bedrag worden uitgevoerd? Hoe is die berekening tot stand gekomen? Kunnen wij daar inzage in krijgen? Betreft dit uitsluitend loonkosten?
–          Waarom wordt dit bedrag voor 3 jaar opgenomen?
–          Waarom noemt een bedrag dat voor 3 jaar wordt uitgetrokken, incidenteel?
–          Waarom is het opgenomen bedrag voor 3 jaar exact gelijk?
–          Hoe verhouden deze kosten zich met uw taakstelling om te bezuinigen? In plaats hiervan wordt deze Gemeenschappelijke Regeling alleen maar duurder.
–          Welke nieuwe taken komen nu op de UW-organisatie af die complex en ingrijpend zijn?
–          Hoe weet u zeker dat deze kosten na 3 jaar niet meer worden berekend?
–          Hoe verhouden deze kosten zich met uw uitgangspunt “sober en doelmatig”?
–          Bent u bereid de Raad het projectplan inclusief projectbudget, tijdslijnen en doelen toe te sturen? Het Bestuur van de UW-samenwerking besluit tot een verbetertraject terwijl de rekening wordt doorgeschoven naar de gemeente. Wat is uw visie over hat mandaat van de Raad in deze?
–          Uw College is in het geheel in het AB vertegenwoordigd en burgemeester en wethouder in het DB. Wanneer was u op de hoogte van dit proces?
–          Bent u het met ons eens dat deze situatie het gehele afgelegde Kadernotaproces uitholt?
–          Welke veranderingen dienen te worden doorgevoerd binnen de UW-organisatie om dit soort zaken in de toekomst te vermijden?

Wij wachten de antwoorden van het College af.

U kunt geen reacties plaatsen.